ใช้เฉพาะสำหรับ บริษัท เซอร์ม่า แมชินเนอรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด เท่านั้น

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีคำถามใดๆเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ของเรา โปรดติดต่อเราทางอีเมล์ ที่ sales@zerma.co.th

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ - www.zerma.co.th – ได้เผยแพร่โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น บริษัท เซอร์ม่า แมชินเนอรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด มิได้ให้การรับรอง ไม่รับประกันใดๆเกี่ยวกับความครบถ้วน ความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องของข้อมูลนี้.

การกระทำใดๆ ที่คุณนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ บริษัท เซอร์ม่า แมชินเนอรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด ถือเป็นความเสี่ยง และไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัท เซอร์ม่า แมชินเนอรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด จะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซด์ของเรา

เมื่อคุณเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา คุณจะสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆได้จาก ไฮเปอร์ลิงก์ ทางบริษัทฯได้พยายามเลือกลิงก์ที่เหมาะสม เป็นประโยชน์อย่างมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯไม่สามารถให้การรับรอง ควบคุมเนื้อหา และรูปแบบการนำเสนอของเว็บไซต์อื่นๆได้ ซึ่งเจ้าของเนื้อความนั้นๆอาจจะเพิ่ม ลด หรือปรับเปลี่ยนข้อกำหนด หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือลิงก์ โดยไม่ต้องมีการประกาศแจ้งล่วงหน้าได้

ทางบริษัทฯ ขอชี้แจงให้ท่านทราบว่าเมื่อคุณได้ลิงก์ออกจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งอาจจะมีนโยบาย หรือข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกัน และทางบริษัทไม่มีสิทธิ์ใดๆบนลิงก์ หรือเว็บไซต์อื่น ดังนั้นผู้เยี่ยมชมควรจะเช็คนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างๆของเว็บไซต์เหล่านั้น ก่อนดึงข้อมูลใดๆ

ข้อตกลงความยินยอม

การเข้าเว็บไซต์ของเรา ถือว่าผู้ใช้งานตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตาม ยินยอมต่อข้อจำกัด ความรับผิดชอบและข้อกำหนดของเรา

ข้อแก้ไขเพิ่มเติม

กรณีหากบริษัทฯมีการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ เนื้อหาเหล่านั้นจะเปิดเผยในเว็บไซต์ได้ทันที